Záruční lhůty a záruční podmínky

Kompletní dodávka zařízení včetně montáže:

Na dodaný materiál a výrobky je poskytována záruka 24 měsíců včetně práce. Každá reklamace je v tomto případě vyřizována přednostně a v nejratší možné lhůtě, zpravidla následující den nebo dle možností do dvou dnů od nahlášení závady. Ze zákona musí být záruční oprava vyřízena vždy nejpozději do třiceti dnů a záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě.

Zárukou se rozumí záruka na materiál a provedené práce v rozsahu vypsaném na montážním listu. Montážní list obsahuje vždy také výrobní čísla dodaných výrobků a slouží současně jako záruční list na celou dodávku zařízení.
Vyskytne-li se na zařízení v průběhu záruční doby vada, termín opravy je možné dohodnout telefonicky nebo e-mailem. Závada bývá téměř vždy odstraněna již při první návštěvě jelikož u většiny komponentů je oprava řešena ihned jejich výměnou za nové. Pouze v případě vady satelitního přijímače pro kterou bude nutné přijímač odeslat k záruční opravě dodavateli, může se termín vyřízení reklamace prodloužit o dobu po kterou byl přístroj v záruční opravě. Do doby vyřízení této reklamace dodavatelem je pak možné zákazníkovi zdarma zapůjčit náhradní přístroj.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené nesprávným používáním které je v rozporu s návodem k obsluze. Jedná se například o vady sat.přijímače nebo jeho ovladače způsobené vlhkem či zalitím vodou, nadměrným teplem, nárazem, neodborným zásahem do zařízení atd.. Záruka se nevztahuje také na vady způsobené živelnou událostí jako je například vichřice, přepětím v rozvodné síti nebo úderem blesku apod.

Záruka se nevztahuje také na nefunkčnost z důvodu chybné obsluhy, například kdy ve snaze naladit nějaký další program si zákazník přepsal v menu přístroje původní nastavení provedené při instalaci (nastavení přepínače DISEqC pro přepínání družic, frekvence LNB a podobně). Než zavoláte servis, prostudujte si prosím návod k obsluze. Nefunkčnost zařízení způsobená chybnou obsluhou není považována za závadu, je-li při vyřízení reklamace zjištěno že zařízení je plně funkční ale chyba byla pouze v obsluze přístroje jsou pak účtovány náklady za cestovné a práci.

Používání dekódovací karty se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Skylink. Případná změna ve vysílání a programové nabídce poskytovatele služeb (Skylink, CS Link) není tedy považována za vadu dodaného zařízení. V době instalace provedl servis naladění všech placených i volných programů aktuálních v době instalace a nemůže nést náklady spojené s případnými změnami ve vysílání v budoucnu, které nemůže sám ovlivnit.
Avšak i přesto že změny v programové nabídce se zárukou nesouvisí, zákazníkům u kterých byla realizována kompletní dodávka (celé zařízení včetně montáže zakoupili u mne) provádím naladění nových stanič či přeladění na jinou frekvenci v případě potřeby po celé dva roky zcela zdarma, účtováno je pouze cestovné.

Záruka zaniká uplynutím záruční doby, dále pak poškozením přístroje či jednotlivých komponentů vlivem živelné události, přepětím v rozvodné síti, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do přístroje apod.


Opravy anténní a satelitní techniky:

Záruka na práci je 6 měsíců. Tato záruční lhůta je tedy poskytnuta u opravy anténních a satelitních zařízení kdy účtována byla pouze práce a případně drobný materiál jako jsou konektory apod.. Například kdy oprava byla vyřešena pouze novým nastavením antény či paraboly, výměnou vadného konektoru atd..

Na dodaný materiál jako je LNB konvertor, parabola, anténa, anténní zesilovač, napájecí zdroj zesilovače a podobně je poskytována záruka 24 měsíců. Pokud došlo tedy při opravě k výměně takového dílu za nový, je na tento díl vždy záruka 24 měsíců a to včetně práce.


Instalace zařízení (například satelitního kompletu) které si dodal zákazník:

Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců. Montážní servis ručí za práci a případně dodaný materiál v rozsahu vypsaném na montážním listu.

Je třeba si ale uvědomit, že v tomto případě byla provedena instalace zařízení které si dodal zákazník sám a montážní servis nemá s kvalitou takového zažízení nic společného. Servis v žádném případě neručí za kvalitu zařízení a komponentů které sám nedodal a nemůže tedy nést ani náklady spojené s jejich vadou. Vyskytne-li se na zařízení závada a je vyžadována návštěva při které pak bude jako příčina nefunkčnosti zjištěna vada některého dílu, jsou zákazníkovi účtovány běžné náklady za cestovné a práci! Reklamaci vadného dílu musí zákazník následně vždy uplatnit v prodejně kde satelitní komplet zakoupil.

Pokud se stane že některý z programů zamrzá (rozpadá se do kostiček a podobně), pak jednou z možných příčin může být špatné nastavení paraboly. Nastavení paraboly provedl servis při instalaci pečlivě a za pomoci měřícího přístroje, přesto se může výjimečně něco takového stát a je-li vina na straně servisu pak tuto vadu v záruční době odstraní zdarma. Servis se v žádném případě nezříká odpovědnosti za svou práci, tu se snaží odvést vždy profesionálně a poctivě a nemá problém s uznáním reklamace pokud skutečně k pochybení z jeho strany došlo. Rozhodně ale odmítá ručit za vady které vznikly v důsledku jiných vlivů.
Například pokud se tato výše popsaná vada objeví až po delší době od instalace, příčinou velmi pravděpodobně nebude vadně odvedená práce ale budou to jiné vlivy jako je deformace či posunutí paraboly vlivem vichřice nebo v důsledku špatně připevněného stožáru či držáku paraboly který si zákazník instaloval sám a podobně. Další z příčin může být také nekvalitní parabola, zejména k levným satelitním kompletům (např. Strong) bývá někdy dodávána „úsporná“ parabola jejíž konstrukce a použité materiály jsou naprosto nevhodné a znemožňující tak stoprocentně spolehlivé upevnění a dlouhou životnost. Servis namontoval pouze to co si zákazník dodal a za kvalitu takového zařízení nemůže nést zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje také na nefunkčnost z důvodu chybné obsluhy, než zavoláte servis prostudujte si prosím návod k obsluze. Nefunkčnost zařízení způsobená chybnou obsluhou není považována za závadu, zařízení bylo v době instalace zcela funkční. Je-li při vyřízení reklamace zjištěno že zařízení je plně funkční ale chyba byla pouze v obsluze přístroje jsou pak účtovány náklady za cestovné a práci.

Za vadu se nepovažuje nefunkčnost některého z programů z důvodu změny vysílací frekvence či změny programové nabídky provedené poskytovatelem služeb a dekódovacích karet (CS Link nebo Skylink). V době instalace provedl servis naladění všech aktuálních placených i volných programů a nemůže nést náklady spojené s případnými změnami ve vysílání v budoucnosti. Takové změny nejsou důvodem k uznání reklamace jelikož záruka se vztahuje pouze na provedené práce, tedy na provedenou instalaci zařízení a ta je v tomto případě funkční. Dodatečné ladění nových stanic, jejich uspořádání v seznamu přijímače a podobné záležitosti jsou již věci uživatele a nikoliv servisu.


Opravy výrobků spotřební elektroniky:

Na opravy výrobků spotřební elektroniky (satelitní přijímače, DVD přehravače, videorecordéry atd...) je poskytována záruka 3 měsíce.

   

Web site powered by phpRS